This university has 1 Dutch master and 1 English master

Rijksuniversiteit Groningen

De master Sociologie in Groningen is gecentreerd rondom de beleidscyclus. Studenten volgen een vaste kern van 15EC aan beleidsvakken. Daarnaast is er ruimte voor 10EC specialisatie. De helft van het programma bestaat uit het afstudeertraject waarin studenten stage lopen (10EC) en een scriptie schrijven (20EC). Het afstudeertraject is een individueel traject met individuele begeleiding.

Sociologie van Criminaliteit & Veiligheid (specialisatie)

Wil je weten hoe terrorisme werkt en radicalisering tot stand komt? Ben je geïnteresseerd in criminaliteit maar wil je ook bijdragen aan veiligheid? Kies dan deze specialisatie.

 

In deze eenjarige specialisatie bestudeer je theorieën die kunnen bijdragen aan een beter begrip van criminaliteit en veiligheid. Ook leer je hoe beleidsmakers met criminaliteitsvraagstukken om kunnen gaan. Bestaande beleidsmaatregelen en beleidsinterventies houd je kritisch tegen het licht. Daarnaast besteed je aandacht aan terrorisme en radicalisering. Je verdiept je in de sociologische en sociaalpsychologische processen die hieraan ten grondslag liggen. Als onderdeel van de specialisatie doe je een onderzoeks- of beleidsstage. Door middel van het schrijven van een scriptie rond je je studie af.

 

Voor de specialisatie gelden geen specifieke toegangseisen, maar het is raadzaam het vak Sociologie van Criminaliteit en Veiligheid in de bachelor of het schakelprogramma te hebben gevolgd.

 

Sociologie van Gezondheid, Welzijn & Zorg (specialisatie)

Waarom beginnen jongeren met drugs en is gezondheid afhankelijk van je sociale status? In deze specialisatie leer je wat de maatschappelijke invloeden zijn op gezondheid, welzijn en zorg.

 

In deze opleiding leer je hoe je gezondheidsgedrag kunt beïnvloeden en wat de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg zijn. Je houdt je bezig met de volgende thema's:

  • Maatschappelijke invloeden op gezondheid, welzijn en zorg;

  • Theorievorming over gedrag dat samenhangt met gezondheid en welzijn en dat de vraag naar zorg beïnvloedt;

  • Levensloopaspecten van gezondheid, welzijn en zorg. In deze specialisatie staan drie delen van de levensloop centraal: jongeren, volwassenen en ouderen. Van elk deel bestudeer je hoe gezondheid en welzijn zich verhouden tot sociale en maatschappelijke invloeden en ontwikkelingen. Er is speciale aandacht voor ouderen en medicalisering. Voor de specialisatie gelden geen specifieke toegangseisen, maar het is raadzaam het vak medische sociologie in de bachelor of het schakelprogramma te hebben gevolgd.

 

Politiek, Maatschappij & Beleid (specialisatie)

Deze route is geschikt voor jou als je na je master de één jarige lerarenopleiding wil gaan doen.

 

Je volgt in deze master twee inhoudelijke cursussen voor het schoolvak Maatschappijleer te weten Klassieke Werken en Toekomst van de partijendemocratie.

 

Net als bij de andere routes volg je ook in de route Politiek, Maatschappij & Beleid de verplichte beleidskern die bestaat uit drie vakken: Pro-sociaal gedrag, Beleidsontwerp en Beleidsevaluatie. De vakken zijn gebaseerd op verschillende momenten in de beleidscyclus, waarbij zowel het doel als de uitgangssituatie verschillen. Je loop stage en sluit je master af met een scriptie.

Sociologie van Arbeidsrelaties en Levensloop (specialisatie)

In deze route bestudeer je de toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Welke voordelen heeft het burgers en het bedrijfsleven gebracht en hoe richt je deze transitionele arbeidsmarkt in?

 

De route bereidt je voor op beleids- en onderzoeksfuncties. De route bestaat uit twee cursussen: Arbeid en levensloop, en Arbeid en Arbeidsverhoudingen.

 

Daarnaast volg je de verplichte beleidskern die bestaat uit drie vakken: Pro-sociaal gedrag, Beleidsontwerp, Beleidsevaluatie. De vakken zijn gebaseerd op verschillende momenten in de beleidscyclus, waarbij zowel het doel als de uitgangssituatie verschillen.

Je volgt een stage en sluit je studie af met een scriptie.

 

Educatieve Master Maatschappijleer (specialisatie)

Ben je geïnteresseerd in de maatschappij en wil je lesgeven? In de lerarenopleiding Maatschappijleer verdiep je je kennis en leer je deze over te brengen aan middelbare scholieren.

 

Deze tweejarige educatieve master leidt je op tot eerstegraadsdocent Maatschappijleer. De opleiding bestaat uit een didactisch en een vakinhoudelijk deel.

Het vakinhoudelijke programma is een combinatie van politicologische en sociologische vakken. Deze volg je bij Sociologie en Rechtsgeleerdheid. Daarnaast schrijf je een scriptie (zie Route: Politiek, Maatschappij en Beleid). In het didactische programma word je opgeleid tot eerstegraadsdocent. Daarbij leer je onze samenleving inzichtelijk te maken voor middelbare scholieren. Ook laat je ze nadenken over verschillende visies op de maatschappij. In het eerste jaar ben je vooral bezig met het vakinhoudelijke programma en verdiep je je kennis. Daarnaast doe je een korte stage op een middelbare school. In het tweede jaar staat het didactische programma centraal en doe je een uitgebreide stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Je bent één dag in de week vrij geroosterd voor colleges, mentorbijeenkomsten en groepsopdrachten.

 

Na het afronden van deze tweejarige master heb je een universitaire graad en een eerstegraadsonderwijsbevoegdheid.

Social networks – our webs of personal relationships in friendships, communication, online interactions, trust or enmity – play a pivotal role in promoting a sustainable society.

 

Networks can be key to holding together communities, organisations and political entities, but they can also be a major source of conflict, ineffectiveness, and decay.

 

This unique program teaches and applies state-of-the-art theories and methods to enable you to better understand how the content, structure and dynamics of social networks affect society across a wide range of domains. The areas addressed reflect the staff's main areas of research expertise: collaboration in the care sector, joint production in firms, integration of ethnic minorities, transition to renewable sources of energy, bullying among adolescents, and healthy ageing. You will learn to apply theories relating to institutions and human behaviour to social networks, you will use cutting-edge tools and methods to gather and analyze quantitative and qualitative network data, and you will then apply this knowledge so you can analyse and improve policies and interventions.

© 2017 by Landelijk Overlegorgaan Sociologie. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon